Tarieven

Vooraf aangeven wat onze tussenkomst exact zal kosten is niet mogelijk, omdat niet geweten is of er wel een procedure zal volgen en, zo ja, welke verwikkelingen zullen volgen. Vóór iedere stap wordt wel de financiële kost ervan begroot. Bij het vragen van voorschotten wordt dit verantwoord (dekking van prestaties die achter de rug zijn en/of van uitgaven die zeker zullen volgen).

Het ereloon wordt berekend op basis van de hoeveelheid werk, uitgedrukt in het aantal uren. Het basisuurtarief is 150 euro (exclusief BTW). Vanaf 1 januari 2014 moet 21 % BTW aangerekend worden.

Dit bedrag kan evenwel worden aangepast aan een aantal bijzondere factoren:

  • de draagkracht van de cliënt (0.8 – 1.5),
  • de ervaring van de advocaat (1.2),
  • het belang van de zaak (0.8 – 2),
  • spoedeisende zaken (1.5),
  • het bereikte resultaat (1.5) en
  • wacht- en verplaatsingstijden (0,65).

Het ereloon wordt dan als volgt berekend: aantal gewerkte uren x basisuurtarief x bijzondere factor.

Daarnaast worden volgende kantoorkosten aangerekend (bedragen excl. 21% BTW):

Forfaitaire dossierkost (openen dossier, dossierbeheer en archiveren dossier) 10% ereloon (min. 75 euro)
Per bladzijde geproduceerde tekst 12 euro
Verplaatsingen buiten Gent 0,60 euro per km
Kopies/ prints op kantoor 0,25 euro per kopie
Eventuele afzonderlijke uitgaven (bv. koerierdienst, posttoeslagen, aangetekend schrijven, copycentrum, vertalingen, expertises,…) Aan kostprijs

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

Bij het afsluiten van het dossier volgt een gedetailleerde afrekening.

Facturen, provisienota’s en kostenafrekeningen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning een wettelijke interest verschuldigd.

Van Hende Advocaten
Baliestraat 28
9000 Gent

T 09 221 20 15
F 09 220 31 42
info@vanhende-advocaten.be